เปิดประสบการณ์และค้นหาคุณค่าการท่องเที่ยว

ค้นพบประสบการณ์ใหม่ และเพิ่มคุณค่าของวันพักผ่อน
สัมผัสมนต์เสน่ห์อันสวยงามกับแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่อยู่รายรอบ

เปิดประสบการณ์และค้นหาคุณค่าการท่องเที่ยว

ค้นพบประสบการณ์ใหม่ และเพิ่มคุณค่าของวันพักผ่อนกับแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่อยู่รายรอบ เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่น สัมผัสกับมนต์เสน่ห์อันสวยงามของโลกใต้ท้องทะเล ชมศาสนสถานที่มีประวัติศาสตร์พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

 
อ่าวมะนาว

หาดสะอาด ธรรมชาติสวยงาม ตรงข้ามหาด
เป็นเขาล้อมหมวก ยามน้ำลดจะปรากฏ
สันทรายทอดยาวให้เดินเที่ยวชม

 
เกาะทะลุ

บริเวณหัวเกาะด้านทิศเหนือ
เป็นหน้าผาหินและมีช่องหินขนาดใหญ่
ถูกกัดเซาะจนสามารถมองเห็นทะเลอีกด้านหนึ่ง

 
อุทยานแห่งชาติ กุยบุรี

เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ประกอบด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีคุณค่า

อ่าวมะนาว

บริเวณอ่าวมะนาวมีทิวทัศน์สวยงาม ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจได้ อยู่ในเขตกองบิน 5 กองทัพอากาศ เป็นหาดสะอาด ธรรมชาติสวยงามเหมาะแก่การเล่นน้ำตรงข้ามกับหาดเป็นเขาล้อมหมวก ยามน้ำลดจะปรากฏสันทรายทอดยาวให้เดินไปเที่ยวชมได้บนยอดเขาล้อมหมวกประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง เชิงเขามีศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกและเป็นที่ตั้งของเขตอนุรักษ์พันธุ์ค่างแว่น อ่าวมะนาวเคยเป็นยุทธภูมิในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพญี่ปุ่น ปัจจุบันภายในกองบินจะเห็นอนุสาวรีย์วีรชนรูปทหารอากาศในชุดนักบินยืนอยู่บนใบพัดเครื่องบินถือธงหันหน้าออกทะเล

เกาะทะลุ

เป็นเกาะขนาดเล็ก เดินทางจากชายฝั่งบ้านหนองเสม็ดระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที หากเดินทางโดย เรือเร็วใช้เวลาประมาณ 15 นาที บริเวณรอบเกาะมีสุสานปะการัง ที่ถูกน้ำทะเลพัดมาทับถมจนเต็มหาด และบริเวณหัวเกาะด้านทิศ เหนือเป็นหน้าผาหินและมีช่องหินขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติของลมและน้ำทะเลที่กัดเซาะจนสามารถมอง เห็นทะเลอีกด้านหนึ่ง อันเป็นที่มาของชื่อเกาะ

อุทยานแห่งชาติ กุยบุรี

เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีคุณค่า เช่น พันธุ์ไม้ สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ที่สวยงาม เพื่อให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน มีเนื้อที่ 605,625 ไร่ หรือ 969 ตารางกิโลเมตร

 
เขาช่องกระจก

ยอดเขามีช่องทะลุโปร่งคล้ายกรอบกระจก
และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาท
จำลองและพระบรมสารีริกธาตุ

 
อุทยานแห่งชาติ หาดวนกร

ชายหาดที่ทอดตัวเป็นแนวยาว
ลงไปในทะเล ทิวทัศน์ที่เงียบสงบ
หาดทรายขาวสะอาด

 
พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำหว้ากอ

ศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม

เขาช่องกระจก

ยอดเขามีช่องทะลุโปร่งคล้ายกรอบกระจก จึงได้รับการขนานนามว่าเขาช่องกระจก จากลักษณะทางกายภาพดังกล่าว ปี 2497 มี การสร้างทางขึ้นเป็นบันไดคอนกรีตจำนวน 396 ขั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เยี่ยมเยือน เขาช่องกระจกนั้นจะมีลิงเสนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของวัดเขาช่องกระจกซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองและพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงประกอบพิธีบรรจุเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. พ.ศ. 2501 พร้อมทั้งทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ มาจากพุทธคยาโดยแท้

อุทยานแห่งชาติ หาดวนกร

ชายหาดอันเลื่องชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ทอดตัวเป็นแนวยาวลงไปในทะเล ทิวทัศน์ที่เงียบสงบ หาดทรายขาวสะอาด บนฝั่งมีทิวสนทะเลและสนประดิพัทธ์เป็นแนวขนานกับทะเล มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 23,750 ไร่ หรือ 38 ตารางกิโลเมตร ในเขตมีพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ที่ปลูกขึ้นใหม่ได้แก่ สนทะเล สนประดิพัทธ์ สะเดา เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำหว้ากอ

เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จัดตั้งตามแผนหลักของโครงการเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาด้วยตนเอง จากนิทรรศการและกิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบ โดยมีพื้นที่จัดแสดงทั้งหมดประมาณ 3,600 ตารางเมตร ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่หลากหลายสมจริงตามระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำต่าง ๆ ทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อย

 
อุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด

จัดเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่ง
ผสมผสานหมู่เกาะในทะเลแห่งแรกของไทย

 
พระมหาธาตุเจดีย์ ภักดีประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงพระราชทานชื่อให้ เป็นสถาปัตยกรรมไทย
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

 
ด่านสิงขร

เส้นทางลัดระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทย
ที่ กม.331 จุดที่แคบที่สุดของประเทศไทย
วัดระยะจากฝั่งทะเลอ่าวไทยจดชายแดนพม่า

อุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด

มีตำนานเล่าว่า พื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมีหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงรายกัน ครั้งหนึ่งเคยมีเรือสำเภาจีนแล่นผ่านมาประสบลมพายุ รุนแรงจนเรือใกล้อับปาง จึงแวะหลบภัยเข้ามาตามร่องน้ำด้านทิศตะวันตกของเกาะ แต่เนื่องจากไม่ชำนาญพื้นที่เรือได้ชนกับหิน โสโครกอับปางลง ผู้คนจมน้ำตายจำนวนมากที่เหลือรอดตายขึ้นมาอาศัยอยู่บนเกาะประมาณ 300 คนจึงได้ตั้งชื่อว่า “เกาะสามร้อยรอด” ต่อมาระดับน้ำทะเลได้ลดลง เกาะกลายเป็นภูเขา ชาวบ้านเรียกคลาดเคลื่อนเป็น “เขาสามร้อยยอด” บริเวณที่สันนิษฐานว่าเรือจมนั้นชาวบ้านเรียกว่า “อ่าวทะเลสาบ” เคยมีผู้พบซากเสากระโดงเรือโบราณในบริเวณนี้ด้วย บางข้อสันนิษฐานว่าเป็นเพราะมีต้นสามร้อยยอดขึ้นอยู่ หรือมียอดเขามากมายถึง 300 ยอด

พระมหาธาตุเจดีย์ ภักดีประกาศ

วัดทางสายหรือวัดเขาธงชัยเป็นมหาธาตุเจดีย์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานชื่อให้ เป็นสถาปัตยกรรมไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์ โดยไม่ใช้เงินของทางราชการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระองค์ครองราชย์ครบ 50 ปี โดยสัดส่วนของพระเจดีย์เป็นทรงระฆังตั้ง อยู่บนฐานไพทีรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีความหมายของการครองราชย์ 50 ปี คืออาคารสูง 5 ชั้น หมายถึงขันธ์ 5 และเจดีย์หมู่ 9 องค์ หมายถึงวัดประจำรัชกาลที่ 9 นั่นเอง

ด่านสิงขร

เส้นทางที่เหล่าพ่อค้า นักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใช้เป็นทางลัดระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทย จุดนี้เองที่ กม. 331 บ้านหนองหิน ตำบลคลองวาฬ คือจุดที่แคบที่สุดของประเทศไทย โดยวัดระยะจากฝั่งทะเลอ่าวไทยจดชายแดนพม่า มีระยะ ทางเพียง 12 กม. เท่านั้น ปัจจุบันบริเวณชายแดนไทย–พม่า มีตลาดนัดไทย–สิงขร ซึ่งเป็นตลาดชายแดนที่ขายสินค้าพื้นเมือง ทั้งของคนไทยและชาวเมียนม่า

 
อ่าวมะนาว

หาดสะอาด ธรรมชาติสวยงาม ตรงข้ามหาด
เป็นเขาล้อมหมวก ยามน้ำลดจะปรากฏ
สันทรายทอดยาวให้เดินเที่ยวชม

อ่าวมะนาว

บริเวณอ่าวมะนาวมีทิวทัศน์สวยงาม ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจได้ อยู่ในเขตกองบิน 5 กองทัพอากาศ เป็นหาดสะอาด ธรรมชาติสวยงามเหมาะแก่การเล่นน้ำตรงข้ามกับหาดเป็นเขาล้อมหมวก ยามน้ำลดจะปรากฏสันทรายทอดยาวให้เดินไปเที่ยวชมได้บนยอดเขาล้อมหมวกประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง เชิงเขามีศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกและเป็นที่ตั้งของเขตอนุรักษ์พันธุ์ค่างแว่น อ่าวมะนาวเคยเป็นยุทธภูมิในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพญี่ปุ่น ปัจจุบันภายในกองบินจะเห็นอนุสาวรีย์วีรชนรูปทหารอากาศในชุดนักบินยืนอยู่บนใบพัดเครื่องบินถือธงหันหน้าออกทะเล

 
เกาะทะลุ

บริเวณหัวเกาะด้านทิศเหนือ
เป็นหน้าผาหินและมีช่องหินขนาดใหญ่
ถูกกัดเซาะจนสามารถมองเห็นทะเลอีกด้านหนึ่ง

เกาะทะลุ

เป็นเกาะขนาดเล็ก เดินทางจากชายฝั่งบ้านหนองเสม็ดระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที หากเดินทางโดย เรือเร็วใช้เวลาประมาณ 15 นาที บริเวณรอบเกาะมีสุสานปะการัง ที่ถูกน้ำทะเลพัดมาทับถมจนเต็มหาด และบริเวณหัวเกาะด้านทิศ เหนือเป็นหน้าผาหินและมีช่องหินขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติของลมและน้ำทะเลที่กัดเซาะจนสามารถมอง เห็นทะเลอีกด้านหนึ่ง อันเป็นที่มาของชื่อเกาะ

 
อุทยานแห่งชาติ กุยบุรี

เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ประกอบด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีคุณค่า

อุทยานแห่งชาติ กุยบุรี

เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีคุณค่า เช่น พันธุ์ไม้ สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ที่สวยงาม เพื่อให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน มีเนื้อที่ 605,625 ไร่ หรือ 969 ตารางกิโลเมตร

 
เขาช่องกระจก

ยอดเขามีช่องทะลุโปร่งคล้ายกรอบกระจก
และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาท
จำลองและพระบรมสารีริกธาตุ

เขาช่องกระจก

ยอดเขามีช่องทะลุโปร่งคล้ายกรอบกระจก จึงได้รับการขนานนามว่าเขาช่องกระจก จากลักษณะทางกายภาพดังกล่าว ปี 2497 มี การสร้างทางขึ้นเป็นบันไดคอนกรีตจำนวน 396 ขั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เยี่ยมเยือน เขาช่องกระจกนั้นจะมีลิงเสนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของวัดเขาช่องกระจกซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองและพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงประกอบพิธีบรรจุเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. พ.ศ. 2501 พร้อมทั้งทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ มาจากพุทธคยาโดยแท้

 
อุทยานแห่งชาติ หาดวนกร

ชายหาดที่ทอดตัวเป็นแนวยาว
ลงไปในทะเล ทิวทัศน์ที่เงียบสงบ
หาดทรายขาวสะอาด

อุทยานแห่งชาติ หาดวนกร

ชายหาดอันเลื่องชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ทอดตัวเป็นแนวยาวลงไปในทะเล ทิวทัศน์ที่เงียบสงบ หาดทรายขาวสะอาด บนฝั่งมีทิวสนทะเลและสนประดิพัทธ์เป็นแนวขนานกับทะเล มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 23,750 ไร่ หรือ 38 ตารางกิโลเมตร ในเขตมีพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ที่ปลูกขึ้นใหม่ได้แก่ สนทะเล สนประดิพัทธ์ สะเดา เป็นต้น

 
พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำหว้ากอ

ศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม

พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำหว้ากอ

เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จัดตั้งตามแผนหลักของโครงการเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาด้วยตนเอง จากนิทรรศการและกิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบ โดยมีพื้นที่จัดแสดงทั้งหมดประมาณ 3,600 ตารางเมตร ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่หลากหลายสมจริงตามระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำต่าง ๆ ทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อย

 
อุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด

จัดเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่ง
ผสมผสานหมู่เกาะในทะเลแห่งแรกของไทย

อุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด

มีตำนานเล่าว่า พื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมีหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงรายกัน ครั้งหนึ่งเคยมีเรือสำเภาจีนแล่นผ่านมาประสบลมพายุ รุนแรงจนเรือใกล้อับปาง จึงแวะหลบภัยเข้ามาตามร่องน้ำด้านทิศตะวันตกของเกาะ แต่เนื่องจากไม่ชำนาญพื้นที่เรือได้ชนกับหิน โสโครกอับปางลง ผู้คนจมน้ำตายจำนวนมากที่เหลือรอดตายขึ้นมาอาศัยอยู่บนเกาะประมาณ 300 คนจึงได้ตั้งชื่อว่า “เกาะสามร้อยรอด” ต่อมาระดับน้ำทะเลได้ลดลง เกาะกลายเป็นภูเขา ชาวบ้านเรียกคลาดเคลื่อนเป็น “เขาสามร้อยยอด” บริเวณที่สันนิษฐานว่าเรือจมนั้นชาวบ้านเรียกว่า “อ่าวทะเลสาบ” เคยมีผู้พบซากเสากระโดงเรือโบราณในบริเวณนี้ด้วย บางข้อสันนิษฐานว่าเป็นเพราะมีต้นสามร้อยยอดขึ้นอยู่ หรือมียอดเขามากมายถึง 300 ยอด

 
พระมหาธาตุเจดีย์ ภักดีประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงพระราชทานชื่อให้ เป็นสถาปัตยกรรมไทย
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระมหาธาตุเจดีย์ ภักดีประกาศ

วัดทางสายหรือวัดเขาธงชัยเป็นมหาธาตุเจดีย์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานชื่อให้ เป็นสถาปัตยกรรมไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์ โดยไม่ใช้เงินของทางราชการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระองค์ครองราชย์ครบ 50 ปี โดยสัดส่วนของพระเจดีย์เป็นทรงระฆังตั้ง อยู่บนฐานไพทีรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีความหมายของการครองราชย์ 50 ปี คืออาคารสูง 5 ชั้น หมายถึงขันธ์ 5 และเจดีย์หมู่ 9 องค์ หมายถึงวัดประจำรัชกาลที่ 9 นั่นเอง

 
ด่านสิงขร

เส้นทางลัดระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทย
ที่ กม.331 จุดที่แคบที่สุดของประเทศไทย
วัดระยะจากฝั่งทะเลอ่าวไทยจดชายแดนพม่า

ด่านสิงขร

เส้นทางที่เหล่าพ่อค้า นักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใช้เป็นทางลัดระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทย จุดนี้เองที่ กม. 331 บ้านหนองหิน ตำบลคลองวาฬ คือจุดที่แคบที่สุดของประเทศไทย โดยวัดระยะจากฝั่งทะเลอ่าวไทยจดชายแดนพม่า มีระยะ ทางเพียง 12 กม. เท่านั้น ปัจจุบันบริเวณชายแดนไทย–พม่า มีตลาดนัดไทย–สิงขร ซึ่งเป็นตลาดชายแดนที่ขายสินค้าพื้นเมือง ทั้งของคนไทยและชาวเมียนม่า