นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของหน้าเว็บไซต์

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา (“รีสอร์ท”) ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้สมัคร บุคลากรและบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรีสอร์ท โดยรีสอร์ทเคารพและตระหนักถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รีสอร์ทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น โดยให้มีผลบังคับใช้กับพนักงานและบุคลากรทุกคน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของรีสอร์ท เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติและยึดถือเป็นหลักในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของรีสอร์ทอย่างเคร่งครัด ภายใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบ และมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่รีสอร์ทได้รับจะถูกนำไปใช้ตามระเบียบการปฏิบัติและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1 คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมและข้อมูลนิรนามที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ โดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง

ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ข้อมูลนั้นบ่งชี้ไปถึง

“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 2 วัตถุประสงค์และการเก็บรวบรวมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อทำธุรกรรม กิจกรรม และ/หรือรายการใด ๆ ตามความประสงค์ของท่าน และ/หรือให้บรรลุซึ่งจุดมุ่งหมายของรีสอร์ท รีสอร์ทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

2.1 เพื่อทำให้รีสอร์ทระบุตัวตนและบัญชีของท่านเพื่อดำเนินการในการจองห้องพักโรงแรมและรีสอร์ท และการซื้อสินค้าหรือบริการจากรีสอร์ทตามที่ท่านประสงค์

2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในขณะเข้าพัก รวมถึงการให้บริการในการเช็คอินหรือเช็คเอาท์ การติดต่อสื่อสารก่อนการมาถึง การอำนวยความสะดวกและให้บริการเพิ่มเติมภายในกลุ่มธุรกิจโรงแรมแก่ท่าน เพื่อดำเนินการการชำระเงิน ตอบสนองคำขอของท่าน ตลอดจนการให้บริการให้และประสบการณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของท่าน

2.3 เพื่อให้ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของรีสอร์ท ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม

2.4 เพื่อดำเนินการทำสัญญาที่ท่านมีกับรีสอร์ท หรือดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้สินค้าหรือบริการ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าหรือบริการ การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ หรือดำเนินการในกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รีสอร์ทอาจไม่สามารถดำเนินการให้ตามที่ท่านประสงค์ และตามที่รีสอร์ทได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย

2.5 เพื่อดำเนินการตามสัญญากับคู่สัญญาที่เราจัดจ้างหรือใช้บริการ

2.6 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย 

2.7 เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมอบหมายให้แก่รีสอร์ท

2.8 เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของรีสอร์ท เช่น การรักษาความสัมพันธ์กับท่าน การรับเรื่องร้องขอหรือข้อร้องเรียนของท่าน ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การยกระดับมาตรฐานการทำงานของรีสอร์ท และการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย เป็นต้น

2.9 เพื่อพัฒนาแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิจัยตลาด ประเมินการบริการผ่านการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของแขกผู้เข้าพัก วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของรีสอร์ท รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น

2.10 เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายในบริเวณโรงแรมและรีสอร์ท อาคารสำนักงาน พื้นที่ค้าปลีกหรือสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของรีสอร์ท โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมื่อมีการเข้าออกพื้นที่ดังกล่าว

2.11 เพื่อวัตถุประสงค์ภายในของรีสอร์ทหรือเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายนอกผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของรีสอร์ท โดยใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่เก็บรวบรวมจากงานกิจกรรม งานประชุม หรืองานสัมมนาต่าง ๆ ที่รีสอร์ทจัดขึ้น ในกรณีที่รีสอร์ทได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน รีสอร์ทจะใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งสื่อการตลาดและข้อเสนอส่งเสริมการขาย รวมถึงเพื่อการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายออนไลน์ และ อื่น ๆ เป็นต้น

ในกรณีที่รีสอร์ทเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เยาว์ รีสอร์ทจะประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลหรือผู้ปกครองของเจ้าของข้อมูลให้ไว้เท่านั้น และไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือทำการตลาดในกรณีที่รีสอร์ทมีความประสงค์จะประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวนอกเหนือจากเพื่อการให้สินค้าหรือบริการ รีสอร์ทจะต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านก่อน หรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อ 3 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอก

รีสอร์ทอาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกประมวลผล โดยรีสอร์ทจะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น การจัดส่งข้อมูลเท่าที่จำเป็น รวมถึงการมีข้อตกลงรักษาความลับหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) กับผู้รับข้อมูลดังกล่าว

ข้อ 4 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

ในกรณีที่รีสอร์ทมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ รีสอร์ทจะคำนึงและพิจารณาว่าประเทศปลายทางได้ถูกรับรองว่ามีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ รีสอร์ทจะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศยังสามารถกระทำได้หากเข้าข้อยกเว้นกรณีเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย, ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา, ป้องกันระงับอันตรายต่อชีวิต หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ

ข้อ 5 ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

รีสอร์ทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นต่อการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ หรือ ตลอดระยะเวลา ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เว้นแต่มีกฎหมายหรือคำสั่งศาลกำหนดให้รีสอร์ทต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที่กำหนด เช่น จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกำหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ รีสอร์ทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของบุคคลได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

ข้อ 6 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

รีสอร์ทเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความเคารพและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บในชั้นความลับและรีสอร์ทดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม ทั้งด้านกายภาพ ด้านการบริหารจัดการและด้านเทคนิค ในทุกระดับของรีสอร์ทเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงและการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในกรณีที่รีสอร์ทได้ให้บุคคลภายนอกทำการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น การจัดสรรทรัพยากรหรือบริการ หรือให้บริการอื่นใดแก่รีสอร์ท รีสอร์ทอาจกำหนดให้มีข้อตกลงรักษาความลับ และ/หรือข้อตกลง ให้ประมวลผลข้อมูลอย่างสอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

รีสอร์ทได้จัดทำกระบวนการเพื่อจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และจะแจ้งให้ท่านทราบ โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ แม้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวด แต่การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นยังคงมีข้อจำกัดในการดูแลรักษาความปลอดภัย เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เปิดเผยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้

ข้อ 7 การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่เกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รีสอร์ทจะดำเนินการแจ้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่เมื่อรีสอร์ททราบถึงเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือกรณีที่การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รีสอร์ทจะดำเนินการแจ้งเหตุละเมิดพร้อมแนวทางเยียวยาเหตุละเมิดดังกล่าวให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า

ข้อ 8 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิตามกฎหมาย โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยรีสอร์ทจะดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้หากมีกรณีที่รีสอร์ทต้องปฏิเสธคำร้องขอ รีสอร์ทจะแจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบ

8.1 สิทธิขอเพิกถอนความยินยอม หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมแก่รีสอร์ทในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับรีสอร์ท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ โดยรีสอร์ทจะแจ้งถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถอนความยินยอมดังกล่าวให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ

8.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรีสอร์ทรวมถึงขอให้รีสอร์ทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้รีสอร์ทมีสิทธิปฏิเสธคำร้องขอ หากเป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือการเข้าถึงหรือขอรับสำเนานั้นส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

8.3 สิทธิขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้รีสอร์ทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

8.4 สิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในเวลาใดก็ได้ หากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถิติ ทั้งนี้รีสอร์ทสามารถปฏิเสธคำร้องขอได้หากเป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของรีสอร์ท หรือกรณีที่รีสอร์ทแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายสำคัญยิ่งกว่า หรือเพื่อก่อตั้ง การใช้สิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามกฎหมาย

8.5 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่ารีสอร์ทไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

8.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่รีสอร์ท อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้าน หรือกรณีอื่นใดที่รีสอร์ทไม่มีความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ข้อ 9 บทกำหนดโทษ

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหน้าที่ของตน หากละเลย หรือละเว้นไม่สั่งการ หรือไม่ดำเนินการ หรือสั่งการ หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในหน้าที่ของตน อันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จนเป็นเหตุให้เกิดความผิดตามกฎหมาย และ/หรือความเสียหายขึ้น ทั้งนี้ หากความผิดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่รีสอร์ท และ/หรือบุคคลอื่นใด รีสอร์ทอาจพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดดังกล่าวอย่างถึงที่สุด

ข้อ 10 การปฏิบัติตามนโยบาย

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ รีสอร์ทมีการทบทวนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่พนักงานและบุคลากรของรีสอร์ทในการยึดถือปฏิบัติเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อ 11 การทบทวนนโยบาย

รีสอร์ทจะทำการทบทวนนโยบายนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือกรณีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูล (เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ส่งผลต่อการรักษาความลับ ความถูกต้อง หรือความพร้อมใช้ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) โปรดติดต่อรีสอร์ทโดยตรงทางอีเมล info@bgaresort.com

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565